GOLD MEDAL MEDICAL PHYSICIST DR. G.C PANT YOUNG DOCTOR AWARD
1995 Dr. PGG Kurup
1999 Dr. KJ Maria Das
2005 Dr. Dayanand Sharma
2006 Mr. Anil Kumar Maurya
2007 Mr. Anurupa Mahata Dr. A. Sarkar, BHU Varnasi
2008 Mr. H.M.T Thomas Dr. Rohini Khurana
2009 Dr. Timothy Peace Dr. Robin Khosa
2010 Mr. C. Savan Kumar Dr. Shyam Singh Bisht
2011 Dr. Rajesh Kinhikar Amitab Roy
2012 Dr. Senthil Kumar Dr. Saikat Das
2013 Mr. Amrinder Chhabra Dr. Chandani Hotwani
2014 Mr. Ebnezer Dr. Rajnigandha
2015 Dr. Kartik Patro Dr. Sagar Gayakwad
2016 Dr. Abhijit Mandal Dr. Supriya Mallick
2017 Dr. Senthil Kumar Dr. Harjot Bajwa
2018 Mr. Balbir Singh Dr. Priyamavada Gupta
2019 Mr Balbir Singh Dr Rishab Kumar
2022 Mrs. Priyanka Aggarwal Dr. Bhanu Vashistha, Dr. Sheetal R Kashid
2023 Dr Atul Mishra Dr Vaishali Kataria