YEAR DR. J.M. PINTO GOLD MEDAL PARVATI DEVI GOLD MEDAL
1993 Dr. L.N Biswas Dr. Rakesh Jalali
1994 Dr. K. Bhattacharya Dr. AS Ramanujam
1995 DR. Rema Jyothirmayi Dr. NR Dutta
1998 Dr. Chander Mohan DR. Udaiveer Panwar
1999 Dr. Bhawana Rai Dr. Rimpa Basu
2005 Dr. Anu Tiwari Dr. Piyush Gupta
2006 Dr. Narendra Kumar Dr. Rohini Khurana
2007 Dr. Tabassum Dr. Manpreet Tiwana
2008 Dr. Sayan Kundu Dr. Pooja Nandwani
2009 Dr. Rahul Krishitry Dr. Sayan Paul
2010 Dr. Sujith Kumar Dr. Abhishek Gulia
2011 Dr. Bhaswanth Dhanireddy Dr. Ajeet Gandhi
2012 Dr. Sandip Barik Dr. Ashwanthy Susan Mathew
- - DR. M.S. GUJRAL GOLD MEDAL
2013 Dr. Dhanraj Dhoke Dr. Ritam Joader
2014 Dr. Archya Das Gupta Dr. Vijay Karan Reddy
2015 Dr. Sanketh Kotne Dr. Sathiya K
- DR. M.C. PANT Gold Medal -
2016 Dr. Rishabh Sansi (VIMS - Bangalore) Dr. Vibhay Pareek (Jupiter Hospital - Thane)
2017 Dr. Narayan Adhikari (AIIMS - New Delhi) Dr. Nivedita Sarkar (KIDWAI Cancer Institute - Bangalore)
2018 Dr. Shipra Gupta (PGIMER - Chandighar) Dr. Y Susheel Kumar (SG PGI MSc - Lucknow)
2019 Dr. Treshita Dey (PGIMER - Chandighar) Dr. Ankita Mehta (Shri Ram Murti Smarak)
2022 Dr. Sri Sai Tejshwani (Apollo Hospital Hydrabad) -
2023 Dr Arpan Ghosh, (R G Kar MC, Kolkata) -