2016 Dr. Sudhir Singh (KGMU – Lucknow)
2017 Dr. Bhaskar Vishwanathan
2018 Dr. Gautam K Sharan (MNB Cancer I&H – Pune)
2019 Dr Madhup Rastogi (RMLIMs – Lucknow)

Dr. Kanhu Charan Patro (MGCH&RI – V patnam)